“ซิโนไทย” เผยปี 64 กำไร 710 ล้านบาท ลดลง 35% จากปีก่อนที่กำไร 1,093 ล้านบาท ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตัวจากโควิดระลอกใหม่ที่รุนแรงกว่าปี 63

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC แจ้งผลการดำเนินงานปี 2564 ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีกำไรสุทธิ 710.88 ล้านบาท ลดลง 35% จากปี 2563 ที่มีกำไร 1,093 ล้านบาท

นายภาคภูมิ ศรีชํานิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เปิดเผยว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. รายได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2564 เป็นจำนวน 28,027.59 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวน 8,154.66 ล้านบาท หรือลดลง 22.59% เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งระลอกใหม่รุนแรงกว่าในปีที่ผ่านมา ส่งผลทำให้รายได้โดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

โดยรายได้หลักที่สำคัญ ได้แก่ รายได้จากสัญญาก่อสร้างจำนวน 27,612.51 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าจำนวน 62.41 ล้านบาท ผลกำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนป็นมูลค่ายุติธรรมจำนวน 140.89 ล้านบาท และรายได้เงินปันผลจำนวน 118.84 ล้านบาท

2. ค่าใช้จ่าย บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 27,198.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวน 7,736.1 1 ล้านบาท หรือลดลง 22.14% โดยค่าใช้จ่ายหลักที่สำคัญ ได้แก่ ต้นทุนงานก่อสร้างจำนวน 26,387.80 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 7,861.35 ล้านบาท หรือลดลง 22.50% ต้นทุนค่าเช่าจำนวน 12.31 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 674.82 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการถูกฟ้องคดีจำนวน 123.96 ล้านบาท

3. ความสามารถในการทำกำไร ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 4.61 เมื่อเทียบกับปี 2563 มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 4.41 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 แม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะยังคงมีเป็นระลอกๆ อย่างต่อเนื่องก็ตาม และมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 878.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 3.13% มีกำไรสุทธิ จำนวน 720.60 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 2.57%

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business