“ดอนเมืองโทลเวลย์” หรือ DMT เคาะจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นปี 2564 อัตรา 0.32 บาท เป็นเงินกว่า 377 ล้านบาท

วันที่ 20 มีนาคม 2565 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อเร็ว ๆนี้ ว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไร

สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 20,215,055.45 บาท และ อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระล้ว จำนวน 1,181,232,800 หุ้น หรือเป็นยอดเงินปันผลรวม จำนวน 377,994,496 บาท

อนึ่ง บริษัทได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181,232,800 หุ้น หรือเป็นยอดเงินปันผลรวมจำนวน 82,686,296 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนกันยายน 2564 ไปแล้ว

ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสวนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.25 บาทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181,232,800 หุ้น หรือเป็นยอดเงินปันผลรวมจำนวน 295,308,200 บาท โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลได้ภายใน 1 เดือน

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 9 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

อย่างไรก็ดี การให้สิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance