“ดิ เอราวัณ กรุ๊ป” แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุนใน “เอราวัณสมุย” และทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอเอสเอ็ม พร้อมรับเงิน 925 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทเอราวัณสมุย สิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทไม่มีความเป็นเจ้าของใดๆ ในไอเอสเอ็ม

นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW แจ้งว่าตามที่ได้เปิดเผยสารสารเทศฉบับลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาสำหรับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ (1) การจำหน่าย โรงแรม เรเนซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่เลขที่ 208/1 หมู่ 4 ตำบลมะเร็ต หาดละไม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อาร์เคเอส) โดยการขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอราวัณ สมุย จำกัด (บริษัทเอราวัณสมุย) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการ และเป็นเจ้าของอาร์เคเอส และ (2) การจำหน่ายโรงแรมไอบิส สมุย บ่อผุด ตั้งอยู่เลขที่ 197 หมู่ 1 หาดบ่อผุด ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ไอเอสเอ็ม) โดยการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอเอสเอ็มที่บริษัทเป็นเจ้าของนั้น
บริษัทแจ้งว่าเงื่อนไขซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้บังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำหรับการซื้อขายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุย และสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินสำหรับการซื้อขายไอเอสเอ็ม ซึ่งบริษัทได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัทได้เข้าทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

(1) จำหน่ายไปซึ่งหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุย ให้แก่บริษัท อินฟีนิตี้ ฮอสพิแทลลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 69,499,996 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัทเอราวัณสมุย มูลค่าที่ตราหุ้นไว้ 10 บาท ในราคาขายรวมทั้งสิ้น 531 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับชำระราคาขายเป็นเงินสดเรียบร้อยแล้ว

และ (2) จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอเอสเอ็ม ให้แก่บริษัท อินฟีนิตี้ นอร์ท สมุย จำกัด ในราคาขายรวมทั้งสิ้น 394 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับชำระราคาขายเป็นเงินสดเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งเพิ่มเติมว่า โดยการจำหน่ายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุยและการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอเอสเอ็มนั้น ทำให้บริษัทเอราวัณสมุย สิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทไม่มีความเป็นเจ้าของใดๆ ในไอเอสเอ็ม