สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ได้จัดประชุมใหญ่สมาชิก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 และมีการเลือกตั้งนายกสมาคมใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย เป็นนายกสมาคม โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนถึงเดือนมีนาคม 2567

นางชวินดา เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มงานกับ บลจ.กรุงไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน

ในการเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนนั้น นางชวินดา ได้แถลงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของสมาคมว่า แนวทางการทำงานของสมาคมจะรองรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน การให้คำแนะนำในการลงทุน การบริการ การพัฒนาช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการออมผ่านผลิตภัณฑ์กองทุนได้มากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่กำกับดูแลให้มีความคล่องตัวมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ยังคงมาตรฐานระดับสากลในการกำกับดูแลสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ในฐานะนายกสมาคมจึงมีแนวคิดที่จะให้ความสำคัญกับความร่วมมือของคณะกรรมการสมาคม และเน้นการแสวงหาความร่วมมือจากบริษัทสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมและตลาดทุนไทย รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้ของบุคลากรในอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านการะพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Products) กฎระเบียบ (Compliance) เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี มีกระบวนการปฏิบัติงาน (Operation) ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส แก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคในการประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ และมีเทคโนโลยี (Digital Initiatives) ที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket